Algemene voorwaarden voor coaching en bedrijfscoaching,

hierna te noemen Van Os coaching heeft de volgende algemene voorwaarden aangaande coaching:

1. Aanmeldingen Coachingstraject

Een deelnemer kan zich als volgt aanmelden:

  • Telefonisch
  • Via email

Nadat wij de inschrijving hebben ontvangen, sturen wij per e-mail een bevestiging aan de deelnemer en/of de contactpersoon. De afspraak is hiermee definitief.

1.2 Afmelden

De cliënt kan zich voor de afspraak afmelden mits dit 24 uur van tevoren gebeurd. Anders wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Dit kan middels email, via de sms of whatsapp op nummer 0651872634.

In geval van ziekte of overmacht wordt niets in rekening gebracht.

2. Verloop van de coaching

Het coachingstraject zal na de eerste sessie bepaald worden. Overeengekomen wordt hoeveel sessies er nodig zijn of hoeveel sessies de cliënt wenst.

Na een sessie wordt de cliënt gevraagd een reflectieverslag te maken en gevraagd dit minstens 48 uur voor de volgende sessie toe te sturen zodat de coach de gelegenheid heeft om dit te bekijken. In het traject wordt met huiswerkopdrachten gewerkt en/of naar literatuur verwezen.

2.1 Verantwoordelijkheid in de coaching

a) Uw coach heeft een inspanningsverplichting en zal dienaangaande al zijn professionaliteit inzetten om uw probleem op te lossen. De therapeut heeft, echter, geen resultaatverplichting. Dit betekent dat u voor wat betreft de invloeden, uitwerking, en gevolgen van de therapie, positief dan wel negatief, zelf verantwoordelijk bent.

b) De coach is geen bemiddelaar tussen u en derden (organisaties, artsen, verzekeringsmaatschappijen, collega’s).

c) Alle keuzes en beslissingen die u neemt, al dan niet onder invloed van de coaching, zijn voor uw eigen rekening en verantwoordelijkheid.

d) De intellectuele eigendomsrechten van de materialen en instrumenten die Van Os coaching bij de uitvoering van de coaching heeft gebruikt behoren toe aan Van Os coaching. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Dat betekent dat u zonder toestemming geen oefeningen of hand-outs van Van Os coaching verspreidt.

  3. Facturering

Bij een vaststaand traject wordt de factuur in een keer gestuurd, bij een traject waar nog geen vaststaand aantal sessies worden afgesproken, wordt een factuur na elke sessie gestuurd.

4. Vertrouwelijkheid

a) Alles wat u bespreekt met uw coach/therapeut is vertrouwelijk, behalve in het geval dat blijkt dat u uzelf of anderen schade wilt berokkenen. In dat geval is uw behandelaar verplicht om dit kenbaar te maken aan derden (familie, huisarts, politie, crisisopvang).

b) In het geval van bedrijfscoaching: Informatie over de organisatie en de cliënt zijn vertrouwelijk. Zonder vooraf bepaalde afspraak met de opdrachtgever en/of cliënt wordt hierover niets naar buiten gebracht.

Het kan zijn dat een opdrachtgever andere afspraken maakt met Van Os coaching over welke informatie belangrijk is voor de organisatie. Dan kan het bijvoorbeeld om een leidinggevende gaan die graag inzicht wil hebben in de voortgang tijdens het coachingstraject. In dat geval moedigen wij de cliënt aan de informatie in eerste instantie zelf te delen. Mochten er andere afspraken worden gemaakt dan zal dit altijd met de cliënt besproken worden. Hij/zij is op de hoogte van de inhoud en/of aanwezig tijdens de informatieoverdracht.

5. Annulering en verhindering

U heeft een wettelijke bedenktijd van 14 dagen na de datum van inschrijving

Bij ziekte van de coach zal Van Os coaching u proberen zo tijdig mogelijk op de hoogte te stellen en de sessie wordt dan op een samen te bepalen tijdstip verschoven.